Harnessing the Power of the Digital Economy (HPDE) Courses

MSME Guide to Digital Transformation

Terms of Use – Attribution, Non-Commercial Use License

Harnessing the Power of the Digital Economy Course

Terms of Use – Attribution, Non-Commercial Use License


By accessing or using the content provided under this Attribution, Non-Commercial Use License, you agree to comply with the following terms and conditions:


1. License Grant: The licensor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free, revocable license to use, reproduce, modify, and distribute the licensed content, provided that such use is strictly for non-commercial purposes.

2. Attribution: If you use the licensed content, you must provide proper attribution to the licensor as follows:

  • Clearly state that the content is licensed under this Attribution, Non-Commercial Use License.
  • Include the name of the licensor, the title of the content, and a link to the original source, if applicable.

3. Non-Commercial Use: You may use the licensed content only for non-commercial purposes, which means you are not permitted to use it for any activity that involves commercial gain, financial profit, or any form of remuneration, unless you obtain prior written permission from the licensor.

4. Modification and Derivative Works: You may modify or create derivative works based on the licensed content, provided that you clearly indicate any changes made and do not claim that the original content is your own.

5. No Sublicensing: You are not allowed to sublicense, transfer, or assign the rights granted under this license to any third party without prior written consent from the licensor.

6. No Endorsement: The license does not grant you any rights to use the licensor’s name, logo, or trademark. Your use of the content should not imply or suggest any endorsement, affiliation, or sponsorship by the licensor.

7. No Warranties: The licensed content is provided on an ‘as is’ basis, without any warranties or representations. The licensor makes no guarantee regarding the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of the content.

8. Termination: This license is effective until terminated by either party. If you violate the terms of this license, it will automatically terminate. The licensor reserves the right to revoke this license at any time without notice.

9. Governing Law: This license is governed by the laws of Washington, DC, and any disputes arising from its use will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Washington, DC.

By using the licensed content, you acknowledge and agree to be bound by these terms of use. If you do not agree with these terms, you should not use the content covered by this license. If you have any questions or wish to request additional permissions beyond the scope of this license, please contact the licensor through the provided contact information.

Contact Information:

Center for International Private Enterprise 

Layertech Software Labs

Privacy Policy and Contact Information

PLEASE SELECT A COURSE TRANSLATION:

English

Harnessing the Power of the Digital Economy

MSME Guide to Digital Transformation


The steady increase in the use of Information Communications Technologies (ICTs) in our day-to-day lives resulted in a growing economy in the digital space. Businesses are now leveraging ICT and data to gain opportunities and advantages online.


Armenian/հայերեն

Օգտագործենք թվային տնտեսության ներուժը

ՄՓՄՁ ուղեցույց թվային փոխակերպման համար

Մեր առօրյա կյանքում տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործման կայուն աճը հանգեցրել է թվային տիրույթում տնտեսության աճին: Գործարարներն այժմ օգտագործում են ՏՀՏ-ները և տվյալները՝ առցանց հնարավորություններից օգտվելու և առավելություններ ձեռք բերելու համար:

Spanish/Español

¿Cómo aprovechar el poder de la economía digital?

Guía para la transformación digital de Mipymes


El incremento sostenido del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vida cotidiana dio lugar a una economía creciente dentro del ámbito digital. Hoy en día, los negocios hacen uso de las TIC y los datos para generar oportunidades y ventajas en línea.


Amharic/አማርኛ

የዲጂታል ኢኮኖሚን ኃይል መጠቀም

የጥቃቅን፣ አነስተኛ እና መካከለኛ

ኢንተርፕራይዝ (ጥአመኢ) ዲጂታል ልውጠት መመሪያ


በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ ቀስ በቀስ እየጨመረ የመጣው የኢንፎርሚሽን እና ኮሚዩኒርክሽን ቴክኖሎጂዎች (አይሲቲ) አጠቃቀም በዲጂታሉ ዓለም ውስጥ የኢኮኖሚ እድገትን አስከትሏል። በአሁኑ ጊዜም ቢዝነሶች በኦንላይን እድሎችን ለማግኘት እና ብልጫን ለመውሰድ ሲባል አይሲቲን እየተጠቀሙ ይገኛሉ።

Tok Pisin

Yusim Pawa bilong Dijital Ikonomi

MSME i Soim Rot long Dijital Senis


Planti lain i wok long yusim Infomesen Komunikesen Teknoloji (ol ICT) olgeta de na groim ikonomi bilong ol long dijital spes. Ol bisnis nau i wok long yusim ICT na data long kisim ol planti sans long mekim bisnis bilong ol i mobeta onlain.

Email us!
Our YouTube
Our LinkedIn
Our LinkedIn
Share
AM