User Avatar

Օգտագործենք թվային տնտեսության ներուժը

12 weeks
All levels
23 lessons
1 quiz
292 students

Օգտագործենք թվային տնտեսության ներուժը
ՄՓՄՁ ուղեցույց թվային փոխակերպման համար

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Այս դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ:

[ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ ԱՅՍՏԵՂ] կամ [ ՍՏԵՂԾԵՔ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՕԳՏԱՀԱՇԻՎ ԱՅՍՏԵՂ] :

Մեր առօրյա կյանքում տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործման կայուն աճը հանգեցրել է թվային տիրույթում տնտեսության աճին: Գործարարներն այժմ օգտագործում են ՏՀՏ-ները և տվյալները՝ առցանց հնարավորություններից օգտվելու և առավելություններ ձեռք բերելու համար:

Այս ԱՆՎՃԱՐ դասընթացը նպատակ ունի զարգացնել  միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՄՓՄՁ)`  ՏՀՏ և առցանց հարթակների օգտագործման կարողությունները, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան լիարժեքորեն օգտագործել թվային տնտեսության ներուժը:

Այս ծրագրի 4 մասից բաղկացած դասընթացները մասնակիցներին կզինեն այն հիմնական կարողություններով և հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ են թվային տնտեսությանը ապահով և արդյունավետ կերպով միանալու համար:

Թիրախային լսարան՝ միկրո, փոքր, միջին ձեռնարկություններ (ՄՓՄՁ-ներ)

Նախապայման՝ բազային համակարգչային գիտելիքներ 

Հասանելի լեզուներ՝ անգլերեն, հայերեն

Անցանց ընտրանքներ՝ հասանելի են ինչպես առցանց, այնպես էլ անցանց փաթեթները

Դասընթացի նպատակները․ 

  1. ՄՓՄՁ-ներին զինել հիմնական գիտելիքով և կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են ՏՀՏ գործիքներն ու հարթակներն օգտագործելու և թվային տնտեսությանը միանալու համար։ 
  2. ՄՓՄՁ-ներին զինել այն հիմնական կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են թվային տնտեսության միջավայրում ռիսկերը գնահատելու և անվտանգ գործարքներ իրականացնելու համար:

Դասընթացի արդյունքներ.

  1. Էլեկտրոնային առևտուր կատարելու պատրաստվածության գնահատման ուղեցույց
  2. Առցանց բիզնես պորտֆոլիո և/կամ կայք (ընտրանքային գործողություն)
  3. Թվային շուկայավարման պլան
  4. Առցանց բիզնեսի կառավարման պլան
  5. Կիբերանվտանգության ստուգաթերթ

Դասընթացավարի մոդուլ. Դասընթացում ներառված է դասընթացավարի մոդուլ, որը նպատակ ունի աջակցել բիզնես ասոցիացիաներին՝   այս դասընթացն իրենց անդամ ՄՓՄՁ-ների համար կազմակերպելու գործում։

Վկայական. Դասընթացի հաջող ավարտից հետո տրվում է վկայական:

CIPE Գաղտնիության քաղաքականություն. Այցելեք Գաղտնիության քաղաքականության էջը՝ սեղմելով այս հղումը:

Դասընթացը սկսելու համար սեղմե՛ք «Ուսումնական պլան» ներդիրը։

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

«Օգտագործենք թվային տնտեսության ներուժը»

ՍԵՂՄԵՔ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Harnessing the Power of the Digital Economy Course
Terms of Use - Attribution, Non-Commercial Use License

By accessing or using the content provided under this Attribution, Non-Commercial Use License, you agree to comply with the following terms and conditions:

1. License Grant: The licensor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free, revocable license to use, reproduce, modify, and distribute the licensed content, provided that such use is strictly for non-commercial purposes.

2. Attribution: If you use the licensed content, you must provide proper attribution to the licensor as follows:

  • Clearly state that the content is licensed under this Attribution, Non-Commercial Use License.
  • Include the name of the licensor, the title of the content, and a link to the original source, if applicable.

3. Non-Commercial Use: You may use the licensed content only for non-commercial purposes, which means you are not permitted to use it for any activity that involves commercial gain, financial profit, or any form of remuneration, unless you obtain prior written permission from the licensor.

4. Modification and Derivative Works: You may modify or create derivative works based on the licensed content, provided that you clearly indicate any changes made and do not claim that the original content is your own.

5. No Sublicensing: You are not allowed to sublicense, transfer, or assign the rights granted under this license to any third party without prior written consent from the licensor.

6. No Endorsement: The license does not grant you any rights to use the licensor's name, logo, or trademark. Your use of the content should not imply or suggest any endorsement, affiliation, or sponsorship by the licensor.

7. No Warranties: The licensed content is provided on an 'as-is' basis, without any warranties or representations. The licensor makes no guarantee regarding the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of the content.

8. Termination: This license is effective until terminated by either party. If you violate the terms of this license, it will automatically terminate. The licensor reserves the right to revoke this license at any time without notice.

9. Governing Law: This license is governed by the laws of Washington, DC, and any disputes arising from its use will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Washington, DC.

By using the licensed content, you acknowledge and agree to be bound by these terms of use. If you do not agree with these terms, you should not use the content covered by this license. If you have any questions or wish to request additional permissions beyond the scope of this license, please contact the licensor through the provided contact information.

Contact Information:
Center for International Private Enterprise 
Layertech Software Labs

Email us!
Our YouTube
Our LinkedIn
Our LinkedIn
Share
EN_GB